Spelproblem och AGS- fonden

”Enligt våra villkor för den privata sidan så kan vi i dagsläget tyvärr inte lämna någon ersättning för spelmissbruk.”

afa-bla-rgb-webb

Många arbetsgivare, privata och offentliga, ansöker inte sällan om ekonomiskt stöd från AFA- försäkring då rehabilitering är aktuellt för någon medarbetare.

Arbetsgivarna kan få ekonomisk ersättning för del av sina kostnader när en medarbetare genomgår arbetslivs-inriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. 

Detta stöd omfattar även beroende-behandling till följd av alkohol- och drogmissbruk. Däremot kan enbart Kommuner och landsting ansöka om stöd då det handlar om spelproblem.

Vi har ställt frågan till parterna, LO och Svenskt Näringsliv, och ett antal debattörer och professionella på spelområdet om hur de ser på att den privata arbetsgivarsidan inte omfattas av stödet i dagsläget.

FAKTA 
Sedan 2013 är spelberoende en psykiatrisk diagnos i DSM-5, kallad hasardspelsyndrom.
När diagnosen infördes satte det fart på förväntningar om att människor med ett spelproblem nu skulle kunna få rätt till samma vård som alkohol- och narkotikaberoende personer.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting blev därmed ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. I korthet innebär det att en person med ett spelproblem kan ansöka hos socialtjänsten om hjälp till behandling för sitt spelberoende.

Hur ser då ansvaret för arbetslivet ut? Vi ställde frågan till  Arbetsmiljöverket om hur ansvaret för arbetsgivaren ser ut vid spelproblem i arbetslivet. Deras svar publicerade vi i oktober förra året, men vi återger det här.

Arbetsgivarens ansvar avseende alla diagnoser är ju att anpassa arbetet i den mån det är möjligt för att arbetstagaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i de fall diagnoser påverkar arbetsförmågan, enligt aktuella föreskrifter. Arbetsgivaren har ju inget medicinskt rehabiliteringsansvar utan endast ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som oftast innebär arbetsanpassning. Om spelmissbruket påverkar arbetsförmågan ska arbetsgivaren undersöka vad som kan anpassas i arbetsmiljön för att arbetstagaren ska kunna fungera i arbetet, och göra arbetsanpassningar som vid alla andra anpassningsbehov, oavsett diagnos. 

Mot denna bakgrund ställde Resurs Rehabilitering frågan till AFA- försäkring om vad det är som gjort att den privata arbetsgivarsidan ej omfattas av stödet från försäkringen. Svaret följer här:

”Enligt våra villkor för den privata sidan så kan vi i dagsläget tyvärr inte lämna någon ersättning för spelmissbruk. Villkoren är något som styrs utav våra parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Den kommunala sidan av våra parter har bedömt att det är någonting vi kan ersätta för kommun och landsting. Medan den privata sidan inte anser att det är någonting som AGS-Fonden kan lämna ersättning för.”

Med andra ord har parterna i dagsläget sagt nej till ersättning för spelproblem på den privata arbetsgivarsidan. Men ansvaret enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller även anställda med ett spelproblem som påverkar arbetsförmågan. Så varför har parterna kommit fram till detta beslutet och kommer det att ändras, i så fall av vad?

Den frågan har vi ställt till en flera initierade personer hos parterna inom AFA- försäkring, men också till debattörer och professionella inom spelområdet. 

Här kan ni läsa de svar som kommer in från de tillfrågade. Vi publicerar dessa vartefter de inkommer. 

Välkommen att kommentera och debattera frågan i vårt kommentarsfält.

Spelberoende – ett beroende likställt med alkohol och droger 

Thomas Nilsson, leg psykologLite bakgrund
En vanlig föreställning ’är att allt fler svenskar spelar spel om pengar men sanningen är att andelen i befolkning som någon per år spelar har minskar rejält från 70 % 2008 till 58 % 2016. Vidare visar Folkhälsomyndighetens forskning om svenska folkets spelvanor att cirka 10% av spelarna, de med någon grad av spelproblem, står för drygt 53 % av omsättningen (Swelogs). I Sverige omsätter den legala spelmarknaden, de speloperatörer som har licens för att bedriva spel, i Sverige lite drygt 48 miljarder brutto. Räknar man med spel hos de utländska operatörerna, som för tillfället inte har tillstånd att erbjuda sina spelprodukter i Sverige, blir omsättningen lite drygt 53 miljarder brutto (Lotteriinspektionens siffror över den svenska spelmarknaden 2017. Med bruttoomsättningen menas omsättningen innan vinster utbetalats).

Det betyder på ren svenska att en oändligt liten andel av spelarna omsätter gigantiska summor. Omsättningen bygger på att spelarna vinner och återspeglar sina vinster.

Om spelberoende
De med spelproblem ha stora svårigheter att kontrollera sitt spelande både vad gäller tid och pengar.

Ett typiskt kännetecken bland de med spelproblem är att även om man vinner stora summor så fortsätter man att spela och affärsidén med spel om pengar är just det. Spelarna får gärna vinna stora summor pengar men så länge de fortsätter spela vänder penningströmmen i speloperatörens favör och spelaren kassa går obönhörligen mot noll. Det är oftast här det sluttande planet börjar. Har man då inte pengar på kontot så ”lånar” man pengar. Man lånar på bank, begär kredit på kontokort, lämnar pengar av släkt och vänner och hamnar på så sätt i skuld. Det sätt som de med spelproblem tänker sig att de skall kunna betala tillbaks dessa ”lån” är genom att vinna pengar på spel. I teorin är ett logiskt beslut då deras erfarenhet är att de då och då vinner, tom stora belopp och med de pengarna kan man då betala tillbaks. Men som problemspelare har man stora bekymmer med att sätta stopp, sluta spela när man står på plus. Man fortsätter för det mesta att spela, pengarna tar slut och skulden kvarstår till sina fordringsägare. Hur ska man kunna betala tillbaks pengarna man lånat, betala hyran mm utan att det märks att man spelar?

I dessa lägen växer desperation och de åtgärder man vidtar för att få in pengar för att dels betala skulder dels kunna fortsätta spela leder till desperata åtgärder. För en del av spelarna innebär det att de börjar stjäla och bedra istället för att be om hjälp och stöd.

Att vara arbetsgivare och ta ansvar
Ett sätt att bedra och ”låna” pengar för att finansiera sitt spelandet är att börja stjäla pengar från sin arbetsplats om man har den möjligheten. Har man tillgång till arbetsplatsens pengar på något sätt så är frestelsen stor att börja ”låna” från diverse konton och så gott det går döljas sina spår för de transaktioner man genomför. En enda person med spelproblem kan sätta ett helt företag i gungning, ekonomisk och psykosocialt plus allt vad det medför i extraarbete, t ex polisutredningen, rättegångar etc och oro på alla ledder inom företaget.    

Hur många individer det rör sig om som stjäl och bedrar sin arbetsgivare är svårt att veta utan en djupare granskning av de polisanmälningar som görs och de eventuella domar det leder till. Min erfarenhet är att arbetsgivare är godtrogna när det gäller spel om pengar. Ofta har arbetsgivare, och de fackliga organisationerna, bra koll på alkohol och droger men noll koll på spel om pengar och de potentiella negativa konsekvenserna som ett överdrivet spolande kan leda till. Några enstaka företag har en policy för hur spel om pengar ska hanteras på arbetsplatsen och nästan ingen har förberett sig på att eventuellt stötta medarbetare som fastnar i speldjävulens klor.

Här har företagshälsovården en viktig uppgift att fylla. Dels att bedriva proaktivt arbete och införliva policys som är relevanta och kloka, dels att kunna erbjuda råd, stöd och behandling för de drabbade. Vi har kunskap om riskgrupper. Vi har kunskap om de negativa effekterna som drabbar den enskilde och hans/hennes anhöriga. Vi har kunskap om vilken vård och behandling som fungerar. Vi vet också att arbetsplatsen är en viktig arena för proaktivt arbete och vi vet hur viktig arbete är för den enskilde. Det vore humant och smart av arbetsgivarorganisationen att också inkludera spel i sina riktlinjer för att verka för en sund och säker arbetsplats.

Thomas Nilsson, leg psykolog.

Sustainable Interaction.

Kontakt: thomas@sustainableinteraction.se

 

Hur fungerar det nu? Vilket ansvar tar privata och offentliga arbetsplatser? 
Vilka förutsättningar ges av AFA? 

Henrik Armus, ordf. Spelberoendes Riksförbund

Lite fakta:
* Som vid alla missbruk är tidiga insatser alltid en fördel. Spelproblem är dock svårt att upptäcka men ej omöjligt.

* Samsjukligheten med alkohol och droger är stor

* Psykisk ohälsa, ständig jakt på pengar, bortspelade löner på löningsdagen, övertid, semesteruttag i pengar, överskuld, skam och dålig självkänsla. Inget ovanligt med självmordstankar.

* Sömnbrist, hur påverkar det insatsen på jobbet?

Vad kan arbetsgivaren göra?
* Uppdatera sin policy så även spelberoende omfattas. Spärra datorer från spel. Inte uppmuntra till spel på arbetsplatsen t ex bolagspel.

* Om arbetstagaren har andra missbruksproblem, mår psykiskt dåligt, har sömnbrist ställ även frågan om hur spelvanorna ser ut.

Idag kan endast offentliga verksamheter, dvs kommun eller landsting nyttja AFA försäkringen om en anställd har spelproblem. Jag ställer mig frågan hur detta kommer sig?

Däremot har alla arbetsplatser ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Det är i sammanhanget viktigt att veta att vi i dagsläget inte enbart kan luta oss mot att vården kan hantera spelberoende då kunskapen brister i många kommuner runt om i landet. Vården är m.a.o. ojämnt fördelad över landet.

Henrik Armus

Ordförande spelberoendes riksförbund

Ångest, nedstämdhet eller depression

Ångest är känslor av stark oro och rädsla. Vid depression känner du dig tom och oinspirerad har svårt att finna glädje i vardagen. Här kan du göra en värdering av din psykiska hälsa.

ÅNGEST
Ångest är känslor av stark oro och rädsla som de flesta upplever någon gång. Det kan kännas tydligt i kroppen, till exempel som hjärtklappning och svettningar. Upplevelsen av ångest är olika för olika personer.
Det är vanligt att ångest hänger ihop med något obehagligt som har hänt eller något du tror skulle kunna hända. Men du kan också få ångest utan att du riktigt förstår varför.
Om du har så mycket ångest att det är svårt att klara vardagen behöver du söka hjälp. Det finns bra hjälp och du kan lära dig hantera ångesten så att den inte hindrar dig i livet.

Psykisk hälsa

NEDSTÄMDHET
Det är inget onormalt att känna nedstämdhet som en reaktion på olika svårigheter i livet. Oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet. Det är däremot ganska rimligt att kunna känna nedstämdhet som orsakas av sömnbrist, stress, årstidsväxlingar, brist på dagsljus, obalans i livet, konflikter och problem på jobbet eller hemma, ensamhet, tristess i vardagslivet.

DEPRESSION
Det kan finnas många anledningar till att man drabbas av en depression, men ofta handlar det om att man har haft det svårt på olika sätt. Det är vanligt att depressionen kommer när man har haft problem i relationer till andra. Man kan också ha förlorat någon som betyder mycket för en, eller så har relationen till familjen börjat bli jobbig.
Du känner dig tom och oinspirerad, och kan ha svårt att finna glädje i vardagen. Livet känns lätt meningslöst och det blir inte bättre med tiden. Går det för långt kan det leda till självmordstankar.

Självkoll Psykisk hälsa

Viktigt att säga är att testerna i sig inte kan ställa en diagnos. De kan däremot ge en indikation. Fler tester och en läkarbedömning hos Företagshälsovården eller hos din vårdcentral är nödvändig.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare. 

Spelproblem och risk för spelproblem

Har ditt spelande om pengar börjat oroa dig eller har behovet blivit ett problem som du själv inte kan hantera? Då kan du göra en självkoll här.

PGSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året

Tolkningsmall

Svaren på de nio frågorna ges följande poäng:
Aldrig=0
Ibland=1
Ofta=2
Nästan alltid=3 
Summera all dina svar, maxpoäng är 27. 

Så här tolkar du dina svar:
0=Inga spelproblem
1–2=Viss risk för spelproblem
3–7=Förhöjd risk för spelproblem
8 eller mer=Spelproblem

Viktigt att säga är att testet i sig inte kan ställa en diagnos. De kan däremot ge en indikation. Fler tester och en kontakt hos Företagshälsovården eller hos din vårdcentral kan vara befogat.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare. 

Affektskola, ledarskap

Vill du veta mer om PGSI så följer du länken här nedan

Självkoll alkohol och narkotika

Har din konsumtion börjat oroa dig eller har behovet blivit ett problem som du själv inte kan hantera? Då kan du testa dig här.
Tillvaron är sällan svart eller vit. Ofta kan det vara svårt att avgöra själv om man ligger i riskzonen. Du kan själv göra testet här som tar några minuter och som kan identifiera eventuell alkohol- narkotikaproblematik. När du fyller i formuläret så är det de senaste 12 månaderna som gäller. Vi ska därefter visa dig hur du räknar ut poängen och tolkar ditt svar. Du får därmed en bild av konsumtionen och problematikens svårighetsgrad.

AUDIT
Alcohol Use Disorders Identification Test

AUDIT är ett strukturerat frågeformulär som består av 10 frågor för bedömning som klargör förhållandet till alkohol.

Frågorna gäller de senaste 12 månaderna
Metoden används inom socialtjänst, primärvård, kriminalvård etc. Med hjälp av AUDIT kan både arbetsgivare och den anställde få vetskap om en person har alkohol-problem och även vilken sorts problem denne har.

Det kan röra sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig konsumtion eller ett beroende.

DUDIT
Drug Use Disorders Identification Test

DUDIT är ett strukturerat intervjuformulär som består av 11 frågor. Frågorna syftar till att ta reda på konsumtionsmönster och narkotika-läkemedelsrelaterade problem av olika slag.

DUDIT kan vara av värde för att identifiera de som ser ut att ha ett problem med narkotika eller beroende och för att utesluta de som inte har sådana problem.

DUDIT har utvecklats med tanken att metoden skall användas i skolor, primärvård, företagshälsovård, socialtjänst etc.

Ladda ned formuläret här AUDIT

Ladda ned formuläret här DUDIT

Att tolka AUDIT 

Nu när du fyllt i formuläret ska vi tolka poängen i AUDIT.
Först ska vi förklara hur du poängsätter frågorna.

På fråga 1-8 tilldelas svaren 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng.
Fråga 9-10 tilldelas 0, 2 eller 4 poäng (från vänster till  höger).
Maxpoäng är 40.

Räkna ihop poängen och tolka resultatet enligt nedanstående indelning

Att tolka DUDIT

Fråga 1-9 poängsätts med 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng.
Fråga 10 och 11 poängsätts med 0, 2 eller 4 poäng.
Maxpoäng är 44.

Viktigt att säga är att testerna i sig inte kan ställa en diagnos. De kan däremot ge en indikation. Fler tester och en läkarbedömning hos Företagshälsovården eller hos din vårdcentral är nödvändig.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare. 

Affektskola, ledarskap

Vill du veta mer om AUDIT & DUDIT så följer du länkarna här nedan

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Från och med den 1 juli kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd, med mera. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.

Läs mer här Försäkringskassan

Frukostmöte Växjö

Den 18 maj höll Previa Växjö och Resurs Rehabilitering ett frukostmöte med 50- talet deltagare om de nödvändiga samtalen i arbetslivet. 

Frukosten tog upp omfattningen av alkohol/droger, att tänka på vid samtalen som chef eller HR, hur gången ser ut hos Previa med provtagning, hälsoundersökningar, policyns betydelse m.m. och vad som erbjuds vid rehabilitering.

Översta bilden: Från vänster Pehr Jönsson, Christel Blondin, Annika Öberg, Sabina Ståhle, Jimmy Blondin.

De nödvändiga samtalen i arbetslivet

Genomfört

Resurs Rehabilitering och Previa bjuder in till frukostmöte den 18 maj i Växjö. 

Det är kanske inte alltid uppenbart vad som är orsaken till att en medarbetare fungerar sämre i arbetet, inte verkar trivas, har tappat intresset eller har återkommande korttidsfrånvaro. 
Anledningen kan vara en skadlig konsumtion av alkohol, droger, spel eller en psykisk ohälsa.

Hur förbereder man sig och samtalar som chef med en medarbetare i dessa situationer? Denna frukost kommer vi se närmare på hur dessa nödvändiga samtal kan se ut.

Öppenvård i Växjö

I dag den 28 februari 2018 startar Resurs Rehabilitering upp sin gruppbehandling i Växjö.

Våra arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram är utvecklade för att bromsa alkoholens, drogens eller spelproblemets inverkan på livet. Vi vet också att tidigare insatser ger bättre resultat. Förutom Växjö finns vi även i Lund, Kalmar och Oskarshamn.

Här kan du läsa mer om vår öppenvård: Öppenvård i grupp

Välkommen att kontakta oss.