Tony Skoog, Kommunal Mitt

Tony Skoog är ombudsman för Kommunal Mitt som är aktuella i en process där Region Gävleborg nu vill införa slumpmässiga alkohol- och drogtester på personal. Kommunal och andra berörda fack är emot beslutet. Här följer hans kommentarer:

Mina reflektioner kring en ökning är utifrån att arbetsgivaren vill i ett tidigare skede upptäcka personer med drogproblem. Men samtidigt så är det inte ett nytt problem att det existerar personer med drogproblem på våra arbetsplatser, det har det gjort i många år tidigare. Orsaken till en ökning kan bero på många olika saker att t.ex. det är ett ”enkelt” sätt för en arbetsgivare att upptäcka drogproblem hos anställda. Men det innebär inte att ett positivt utslag är lika med att personen har problem med droger.

Det kan även vara så att SKL:s  möten där chefer för hela Sveriges kommuner och landsting träffas, så kan det diskuteras och spridas utifrån de träffarna.

– Vad vill man uppnå med drogtestning och hur vet man att man får måluppfyllelse? Dvs bättre säkerhet, bättre hälsa, bättre arbetsmiljö osv. Frågan är motiverad men svår att svara på, svaret finns nog lite i själva frågeställningen. Det är så att arbetsgivaren ”rättfärdigar” sin motivering till att införa slumpmässiga tester. Det finns ingen statistik vad jag vet som genomförs i detta, om det är så har det inte kommit till vår kännedom.

– Ni är inte emot tester i regionen som nu vill införa slumpmässiga tester men är tveksamma till att integriteten skyddas. Beskriv gärna era resonemang i detta sammanhang. Det är riktigt att kommunal Mitt ställde sig oenig denna fråga, vårt huvudsyfte var just integriteten för våra medlemmar, att den ska kunna säkerställas. Samt hur hanteras jag som person och även min integritet vid ett positivt svar. Det är som jag tidigare har beskrivit att om jag har lämnat ett positivt prov men har inga drogproblem. Är jag då ”stämplad resten av mitt liv”? Hur hanteras min integritet?

Kan säga att Kommunal är emot generella slumpmässiga eller enskilda alkohol och/eller drogtester eller gentester av personal. För att vi ska gå med på t.ex. blåsskåp så ska följande vara uppfyllt av arbetsgivaren:

– Förhandlad drogpolicy med rutiner vid upptäckt av missbruk

– Tillförlitlig utrustning som kalibreras i tillräcklig utsträckning

– Formerna för testet. När, var och hur?

– Urin/blodprov ska tas av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Proverna ska ske under betryggande former och analyseras på laboratorium som är ackrediterat enligt lagen om teknisk kontroll.

– Analyser får inte innehålla överskottsinformation.

– För att annan än den som testats ska få del av provresultatet krävs att den som testats samtycker.

När det gäller att proven är positiva så kommer naturligtvis Kommunal in när det gäller rehabilitering och även i en förlängning när det eventuellt går till arbetsrättstillämpning utifrån anställningsavtalet.