Gunnar Wärngård, EDTS

Gunnar Wärngård är sjuksköterska och arbetar för EDTS som bla tillhandahåller provtagningstjänster till arbetslivet. Här följer hans kommentarer:

Det har blivit mer nyanserat resonemang kring hur man ska arbeta drogförebyggande ute på arbetsplatserna med just drogtesterna. Tidigare ifrågasattes testerna oftast utifrån integritetsaspekten men idag vet våra kunder och fler att testerna utförs med noggrant integritetsskydd. Tillförlitligheten till EDTS blir på så sätt stor vilket gör att allt fler vill ha våra tjänster.  

När jag började för 10 år sedan genomförde EDTS knappt 10 000 tester per år, nu har vi mer än fördubblat detta till nästan 23 000 slumpmässiga alkohol- och drogtester per år.

Fler och fler har blivit mer positivt inställda till vårt förebyggande arbete. Vi utför inte enbart tester vi hjälper även företag med drogpolicy och utbildning. Att vara väl insatt i hur alkohol- och missbruksbeteenden ser ut gör att arbetsplatserna med större sannolikhet också vågar agera när problem uppstår. Med andra ord, drogpreventionen måste pågå hela tiden inte bara när vi kommer och gör tester.

Slumpmässiga drogtester brukar jag likställa med vägkameror vid bilkörning. För varje gång du passerar en kamera påminns du om att du ska hålla koll på hastigheten. Samma sak med våra slumpmässiga tester, varje gång vi kommer ut och genomför ett uppdrag påminns de anställda om att företaget har en drogpolicy som säger att det ska vara alkohol- och drogfritt på arbetsplatsen. Påminnelserna får oss att tänka till och också förhoppningsvis ändra beteende, framförallt de som är i riskzon.

EDTS har stor bidragande orsak till ökningen eftersom vi idag arbetar med fler branscher än för 20 år sedan. När verksamheten startade med slumpmässiga tester var det framförallt inom transportsektorn. Idag är vi verksamma också inom industri-, kraft-, logistik- och byggföretag plus även några ytterligare branscher.

Vilka är era erfarenheter hur proverna fördelas, dvs nyanställningstester, slumpmässiga eller vid misstanke? EDTS utför mestadels slumpmässiga alkohol- och drogtester alltmedan företagshälsovården mestadels gör nyanställningstester, misstanketester samt tester för rehab-uppföljning.

– Hur tycker ni att ett gott förebyggande arbete i arbetslivet effektivast ser ut? Arbetsplatserna ska arbeta förebyggande framförallt genom att skaffa sig mer kunskap i detta kluriga ämne.  Engagerade nyckelpersoner (HR, chefer, arbetsledare, fackliga representanter, skyddsombud, miljösamordnare) har här ett stort ansvar att visa sig som föredömen på arbetsplatserna. Att våga bry sig om en anställd som inte mår bra är en självklar handling vare sig det handlar om alkohol- och drogproblem eller någon annat psykosocialt problem. Jag eftersträvar att fler arbetsplatser arbetar mer relationsorienterat och också väger in dessa arbetsmiljöfrågor i sina måluppfyllelser och resultat.